Jūs lankotės šioje svetainėje naudodamiesi Internet Explorer 6. Ši naršyklė yra pasenusi.
Siekiant saugesnio ir patikimesnio naršymo rekomenduojama atnaujinti naršyklę:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Vietinės ir pasaulinės garantijos taisyklės

Olympus gamintojo garantija

OLYMPUS IMAGING CORP. [Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914,] Japonija, suteikia vienerių metų pasaulinę garantiją, įsigaliojančią nuo prekės įsigijimo dienos. Ši pasaulinė garantija turi būti pateikta prieš atliekant bet kokius remonto darbus pagal šios garantijos sąlygas „Olympus“ įgaliotame techninės priežiūros ir remonto punkte. Ši garantija galioja tik „Olympus“ techninės priežiūros ir remonto punkte pateikus Garantijos sertifikatą ir pirkimo įrodymą. Prašome atkreipti dėmesį, jog tai neturi įtakos įstatymų numatytoms vartotojų teisėms į garantiją pagal galiojančius nacionalinius įstatymus dėl vartojimo prekių pardavimo. Taip pat prašome atkreipti dėmesį į tai, kad ši pasaulinė garantija netaikoma audiogaminiams, kuriems yra taikomos vietinės taisyklės, atsižvelgiant į platintojo veiklos teritoriją.

Garantijos paneigimas

„Olympus“ neprisiima jokios atsakomybės ir neteikia garantijų, išreikštų raštu arba numanomų, dėl šios dokumentacijos arba programinės įrangos turinio ir jokiais atvejais neatsako už numanomas pardavimo arba tikimo bet kokiam konkrečiam tikslui garantijas ar bet kokius pasekminius, atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius (įskaitant, be kita ko, pažeidimus, dėl kurių buvo patirta verslo nuostolių, nutrūko verslas arba buvo prarasta verslo informacija), kylančius del šios rašytinio dokumento, programinės įrangos ar įrengimų naudojimo arba negalėjimo jų naudoti. Kai kuriose šalyse atsakomybės dėl pasekminių arba atsitiktinių nuostolių arba numanomos garantijos atsisakymas ar apribojimas gali būti neleidžiamas, todėl kai kurie minėti apribojimai jums gali būti netaikomi.

Garantijos sąlygos

Jei paaiškėja, kad šiame gaminyje yra defektų, nors jis buvo naudojamas tinkamai (vadovaujantis prie gaminio pridėtomis rašytinėmis naudojimo ir priežiūros instrukcijomis) garantijos toje valstybėje galiojimo metu ir buvo įsigytas iš įgaliotojo „Olympus“ platintojo, įgalioto veikti OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG veiklos teritorijoje, kaip nustatyta svetainėje http://www.olympus.com, šis gaminys bus nemokamai remontuojamas arba „Olympus“ nuožiūra pakeičiamas. Norėdamas pagal šią garantiją pareikšti pretenziją, klientas turi nepasibaigus valstybiniam garantijos galiojimo laikotarpiui pristatyti gaminį pardavėjui, iš kurio tas gaminys buvo įsigytas, arba į bet kurį „Olympus“ techninės priežiūros ir remonto punktą OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG veiklos teritorijoje, kaip tai nustatyta svetainėje ttp://www.olympus.com. Vienus metus galiojančios pasaulinės garantijos metu klientas gali grąžinti gaminį į bet kurį „Olympus“ techninės priežiūros punktą. Atminkite, tokie „Olympus“ techninės priežiūros punktai yra ne visose šalyse.

Klientas gabena gaminį į atstovo būstinę arba „Olympus“ techninės priežiūros punktą savo rizika ir visas su jo transportavimu susijusias išlaidas apmoka pats.

Garantijos sąlygos

Ši garantija netaikoma toliau nurodytais atvejais, kuriais klientui tenka užmokėti už taisymą, nors šie gedimai būtų atsiradę pirmiau minėtu garantijos galiojimo laikotarpiu.

a) Visų gedimų, atsiradusių dėl netinkamo elgesio su aparatu (pavyzdžiui, atlikus naudojimo nuorodose arba kituose instrukcijos skyruose nenumatytus veiksmus ir pan.), atvejais.

b) Visų gedimų, atsiradusių taisant, modifikuojant, valant ir kt. aparatą ne „Olympus“ arba ne „Olympus“ įgaliotame techninės priežiūros punkte, atvejais.

c) Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių transportuojant gaminį, jam nukritus, jį sutrenkus ir kt. nuo įsigijimo momento, atvejais.

d) Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių dėl gaisro, žemės drebėjimo, potvynio, perkūnijos, kitų stichinių nelaimių, užterštos aplinkos ir netinkamų įtampos šaltinių, atvejais.

e) Visų gedimų, atsiradusių dėl nerūpestingo ar netinkamo laikymo (pavyzdžiui, laikant gaminį aukštos temperatūros ir didelio drėgnumo sąlygomis, šalia repelentų vabzdžiams atbaidyti, pvz., naftalino ar kenksmingų preparatų, ir pan.), netinkamos priežiūros ir kt. atvejais.

f) Visų gedimų, kuriuos sukėlė išsikrovusios baterijos ir pan. atvejais.

g) Visų gedimų, sukeltų į gaminio korpuso vidų patekusio smėlio, purvo ir pan., atvejais.

h) Drauge su gaminiu nepateikus garantijos liudijimo.

i) Jei garantijos liudijime buvo atlikti bet kokie pirkimo metų, mėnesio ir dienos, kliento pavardės ir vardo (pavadinimo), platintojo pavadinimo ir serijos numerio taisymai.

j) Prie garantijos liudijimo nepateiktus pirkimo kvito.

Ši garantija taikoma tik pačiam gaminiui, garantija netaikoma jokiai kitai papildomai įrangai, pvz., dėklui, dirželiui, objektyvo dangteliui ir baterijoms.

Pagal šią garantiją „Olympus“ privalo tik suremontuoti arba pakeisti gaminį. Pagal šią garantiją gamintojas visiškai neatsako už jokius tiesioginius ar pasekminius nuostolius ar kokią kitą žalą, kuri kilo arba kurią klientas patyrė dėl gaminio defekto, ypač už nuostolius ar žalą, padarytą su gaminiu naudojamiems objektyvams, juostoms, kitai įrangai arba priedams, taip pat jokius nuostolius dėl užtrukusio remonto arba duomenų praradimo. Tai neturi įtakos atitinkamoms teisės aktų nuostatoms.

Pastabos dėl garantinės priežiūros

Ši garantija galios tik tuo atveju, jei garantijos liudijimas bus tinkamai užpildytas „Olympus“ arba įgalioto atstovo, arba pakaks kituose dokumentuose esančių įrodymų. Todėl įsitikinkite, kad yra užrašytas Jūsų vardas, pardavėjo pavadinimas, serijos numeris ir įsigijimo metai, mėnuo ir data, arba prie šio Garantijos liudijimo pridėta originali pirkimo sąskaita ar kvitas (nurodantis pardavėjo pavadinimą, pirkimo datą ir gaminio tipą). „Olympus“ pasilieka teisę atsisakyti atlikti nemokamą paslaugą, jei neužpildyta garantijos kortelė, nepridėtas minėtas dokumentas, arba jei jame esanti informacija yra ne visa arba neįskaitoma.

Laikykite šį Garantijos liudijimą saugioje vietoje, nes pakartotinai jis neišduodamas.

• „Olympus“ tarptautiniam aptarnavimo tinklui priklausančių įgaliotų techninės priežiūros punktų sąrašą rasite interneto svetainėje http://www.olympus.com.