Jūs lankotės šioje svetainėje naudodamiesi Internet Explorer 6. Ši naršyklė yra pasenusi.
Siekiant saugesnio ir patikimesnio naršymo rekomenduojama atnaujinti naršyklę:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Europos serviso garantija

Dėkojame, kad įsigijote „Olympus“ gaminį.

Jei jūsų tinkamai (pagal gaminio pakuotėje pateiktą rašytinį naudotojo vadovą) naudojamas gaminys, įsigytas iš įgaliotojo „Olympus“ platintojo, veikiančio „OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG“ veiklos teritorijoje, kaip nurodyta interneto svetainėje http://www.olympus-europa.com, galiojančiu nacionalinės garantijos laikotarpiu pasirodys esąs defektinis (kas mažai tikėtina), jis bus nemokamai suremontuotas arba „Olympus“ nuožiūra pakeistas. Kad „Olympus“ galėtų jums tinkamai ir kaip įmanoma greičiau suteikti pageidaujamas garantijos paslaugas, peržvelkite toliau pateiktą informaciją ir instrukcijas:

1. Kad galėtumėte pateikti pretenziją pagal šią garantiją, nesibaigus galiojančiam nacionalinės garantijos laikotarpiui įvykdykite registravimo ir sekimo (kai kuriose šalyse ši paslauga neteikiama) instrukcijas, pateiktas http://consumer-service.olympus-europa.com arba nugabenkite gaminį, atitinkamą originalią sąskaitą faktūrą arba pirkimo kvitą ir užpildytą garantijos pažymėjimą atstovui, iš kurio pirkote gaminį arba nugabenkite jį į bet kurį kitą „Olympus“ aptarnavimo centrą, įsikūrusį „OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG“ veiklos teritorijoje, kaip nurodyta interneto svetainėje http://www.olympus-europa.com.

2. Užtikrinkite, kad „Olympus“ arba įgaliotasis platintojas arba techninės priežiūros centras tinkamai užpildytų jūsų garantijos pažymėjimą. Įsitikinkite, kad šiame garantijos pažymėjime nurodytas jūsų vardas ir pavardė, atstovo pavadinimas, gaminio serijos numeris bei pirkimo data (metai, mėnuo ir diena) arba prie jūsų garantijos pažymėjimo pridėtas pirkimo kvito originalas (nurodantis atstovo pavadinimą, pirkimo datą bei gaminio tipą).

3. Šis garantijos pažymėjimas pakartotinai neišduodamas, todėl jį laikykite saugioje vietoje.

4. Atminkite: „Olympus“ neprisiima jokios rizikos ir nekompensuoja jokių sąnaudų, susijusių su gaminio transportavimu iki atstovo buveinės arba „Olympus“ įgaliotojo aptarnavimo centro.

5. Ši garantija netaikoma toliau nurodytais atvejais ir jums teks užmokėti už remontą, net jei šie defektai atsirado pirmiau nurodytu garantiniu laikotarpiu.

a. Atsiradus bet kokiems defektams dėl netinkamo elgesio su gaminiu (pvz., atlikus naudotojo vadove nenumatytus veiksmus ir pan.)

b. Atsiradus bet kokiems defektams vykdant remonto, modifikavimo, valymo ir pan. darbus, jei juos atliko ne „Olympus“ darbuotojas arba ne „Olympus“ įgaliotojo aptarnavimo centro darbuotojas.

c. Po gaminio įsigijimo atsiradus bet kokiems defektams ar pažeidimams dėl gaminio transportavimo, jam nukritus, jį sutrenkus ir pan.

d. Atsiradus bet kokiam defektui ar pažeidimui dėl gaisro, žemės drebėjimo, potvynio, perkūnijos, kitų stichinių nelaimių, užterštos aplinkos ir netinkamų įtampos šaltinių.

e. Atsiradus bet kokiam defektui dėl nerūpestingo ar netinkamo sandėliavimo (pvz., laikant gaminį aukštoje temperatūroje ir drėgmėje, šalia repelentų vabzdžiams atbaidyti – naftalino ar kenksmingų preparatų ir t. t.), dėl netinkamos techninės priežiūros ir pan.

f. Atsiradus bet kokiam defektui dėl išsekusių baterijų ir pan.

g. Atsiradus bet kokiam defektui dėl į gaminio korpuso vidų patekusio smėlio, purvo, vandens ir pan. poveikio.

6. Pagal šią garantiją „Olympus“ privalo tik pataisyti arba pakeisti gaminį. Pagal garantiją gamintojas niekaip neatsako už jokius netiesioginius arba tiesioginius nuostolius ar žalą, kliento patirtą dėl gaminio defekto, ypač – už nuostolius arba žalą, padarytą su gaminiu naudojamiems objektyvams, juostelėms, kitai įrangai ar priedams, bei už nuostolius dėl užtrukusio remonto arba duomenų praradimo. Ši taisyklė neturi įtakos galiojančių įstatymų nuostatoms.